Østerå - gnr. 2 - bnr. 32

Østerå ca 1900

Dette var en gammel og stor eiendom på Østerå. Pr. oktober 2022 har vi ikke noe godt kart over eiendommen, ei heller et godt bilde. Dette forstørrede bildet viser huset til Knut Kristensen rundt 1900. Bildet er i hvert fall tatt etter 1895 for skolen er bygd (noe som ikke framgår av dette utsnittet). På bildet ser vi huset til Kristensen med fronten mot Østeråbukta. Dette i motsetning til John Larsens hus som har gavlen mot Østeråbukta.

Familien eide i sin tid både Dukene og Fagermyr. Slekta satt med gården Dukene fram til Tellef Nilsen fikk skjøte på eiendommen 5. september 1835. Når det gjelder Fagermyr er det snakk om Fagermyrveien 270.  Christen Knudsen skjøtet denne eiendommen til Ommund Halvorsen den 1. november 1864. En tidligere eier var Anders Aanonsen fra Østerå. (Han var ikke i slekt med den Aanonsen-slekta som fremdeles bor på Østerå). Tidligere hørte også gnr. 2 . bnr. 166 Nerdal gnr. 2 bnr. 32. Den ble skilt ut som festetomt av Knut Kristensen i 1893 til hans svigersønn Lars Gjertsen, som var gift med datteren Ingeborg Marie.

Hjemmelshavere.

Jørgen Christensen fra før 1800
Christen Jørgensen fra 1819
Knud Christensen fra 1830 – 06.11.1839
Christen Knudsen fra 06.11.1839 – 02.11.1891
Inger Marie Jensdatter Kristensen fra 02.12.1899 – 04.01.1917
Kristen Bygland fra 04.01.1917 – 14.03.1918
Erik Borthen fra 14.03.1918 -1921
Torolf Borgen Aadnesen fra 1921 –

Adolf Aadnesen fortalte dette:

I 1921 kjøpte Torolf Borgen Aadnesen (l1892-1972) naboeiendommen 2/32 og den tilhørende 2/47.
Gnr. 2, bnr. 32 var en av de gamle, store Østeråeiendommer. I 1918 var 2/32 kjøpt av bestyreren av Høiaasen Gruber, ingeniør Erik Borthen, og det var han som I 1921 solgte den til Torolf Borgen Aadnesen. 2/32 var hovedeiendommen, 2/47 var holmene Kjeholmen og Grueholmen som daværende eier av 2/32 hadde kjøpt fra 2/25 (tinglyst 26.01.1896).
Det fortelles at Borthen, like etter første verdenskrig, drev ut et meget stort parti med eik fra Høyåsen. Det ble fløtet i bom over Østeråvannet og fortøyd på nordsiden av Tvibolten. Prisene sank til nesten ingenting. Storparten av tømmeret sank også, og havnet etter hvert på bunnen.

Innhuset på 2/32, som er Østerå gårds (2/2) våningshus i dag, ble oppført i 1890 (branntakst 32.12.1890) av daværende eier Knut Kristensen. Det huset som sto der før, var et stort, to-etasjes rødmalt hus, av samme type som vi fremdeles ser på gamle gårder i Holt. En del materialer fra det gamle huset ble brukt på det “nye”. Bl.a. kjellerdørene er sikkert av meget gammel dato. Det gamle huset vises på fotografier som vi har.

Ca. 1921 rev Torolf Borgen Aadnesen den gamle hovedbygningen for 2/2 og flyttet inn i det mer moderne huset nedenfor. Vi har branntakst fra 1922.

Ca. 1930 ble det gamle uthuset på 2/2 revet, og en ny moderne driftsbygning for den samlede eiendom ble oppført. Den hadde to fulle etasjer og øvrelåve med skråtak på toppen. Driftsbygningen rommet bl.a. skåle, fast stallrom for to hester, båser til ti kuer, kalvestille, grisehus, hønsehus, rotkjeller, hesteløe, kuløe, vedskjul, snekkerbod, kornloft, vognskjul, utedo, gjødselkjeller og landkom. Samtidig ble anskaffet elektrisk drivmotor, vedkappe, hakkelsesmaskin, treskemaskin og hånddreven blåsemaskin. Tramsteina fra John Larsens gamle hus ble lagt foran inngangene til bygningen.

I 1931 ble brukene 2/2, 2/5, 2/32 og 2/47 formelt sammenføyd til et bruk under betegnelsen 2/2 Østeraa. Eier var Torolf Borgen Aadnesen. 2/58 Flaten ble ikke med i sammenføyningen.
Vi har karter i 1:5000 fra 1894 over eiendommene 2/2, 2/5 og 2/32.

Knud Kristensen bygde nytt hus i 1890 og vi fant branntakstprotokollen som forteller om hvordan Knuts hus så ut i 1890.

Aar 1890 den 30 Desember blev efter forlangende af Kontorfuldmegtig Knud Kristensen, Taxationsforretning afholdt i og over hans paa Østeraa, Gaards No 2, Brugs No 32 (LN 979a )ny opførte Vaaningshus til dets Indlemmelse under Brandforsikringen.

Forretningen bestyredes af Lensmand Svennevig og medbetjentes af de faste Brandtaxationsmænd. Murmester O. Jakobsen, Snedker August Aanonsen og Snedker Elling Johnsen Rømyr.

Eierens hustru var tilstede og bemærkede at det under 5t Desember 1872 taxerede, Christen Knudsen da tilhørende Vaaningshus, der stod paa samme Tomt, er nedrevet i Sommer og nuværende opført i dets sted. Taxten paa det nedrevede, 600 Spd, maa saaledes udgaa. Derimod staar fremdeles paa Tomten, Udhuset, Taxeret nevnte 5. Desember 1872 for 120 Spd.

A. Det nye Hus blev derpaa Taxet under Befaring og Gransking. Det er opført av Reiseverk, fyldt med Planker, bordkledt, oljemalet og tegltekt, paa en Etage, 13 meter langt, 7 ½ meter bredt og 5 meter høit, staaende paa Graastensmur af Middelhøide 1 ½ meter, under hvilken er Bryggers med Skorsten og Bagerovn, 2 Kjeldere, 1 Værelse samt en Gang. Hovedetagen har 4 Ildstedværelser, Forstue samt Kjøkken hvori komfur. Værelserne ere innvendig paanelede, tapetserede og oljemalede paa Vægge, Gulve og Tag, der er Trap til Loftsetagen, som indbefatter 4 Ildstedværelser og 2 Rum, uden Ovne, samtlige oljemalede, samt desuden Forstue.

I Kjelderetagen er 1 udvendig Dør, 4 indvendige Døre, 5 store Vinduer og 4 Jernvinduer. Hovedetagen 2 udvendige Døre, 8 enkelte og 2 dobelte indvendige Døre og 9 Fag Vinduer. Loftestagen har 6 Døre, 2 Fag større og 4 enkelte og 2 fagvinduer. Forstuene i Hovedtagen og Loftsetagen ere bordpanelede og oljemalede, hvorher Undermuren er udvendig cementeret og samtlige invendige Rum ligesaa. Fra Loftsbjælkerne fører en muret Pibe over Taget.

Ildsteder og Pibemure forsvarlige.

Undermur, Bryggers og KjeldemurKr 1.200,-
Skorstenspibe med BagerovnKr. 300,-
Den anden PibeKr. 100,-
9 Styk BrandmureKr. 180,-
1 Komfur med ZinkhætteKr. 120,-
4 Ovne i Hovedetagen 70, 70, 60, 60Kr. 280,-
4 Ovne i Loftsetagen 50, 40, 40, 30Kr. 160,-
Huset med øvrige Indredninger forKr. 5.500,-
Kr. 7.820,-
B. Udhusbygningen, Litra B. Taxten af 5. Desember 1872. Beliggende 9 ½ meter i Vestlig Retning fra A,
12 ½ m lang, 6 meter bred og 2 meter høi, af Bindningsverk, bordklædt, malet og tegltægt med muret
Fjøs, Løe, Laave og Vedbod befandtes i det vestlige uforandret, undtagen at der paa vestlig Ende
er tilbygget et Privet, 3 meter langt og 2 meter bredt og Middelhøide 2 ½, Tegltækt Tag. Taxeredes under ett Kr. 500,-
deraf Fjøsmur forKr. 140,-
TilsammenKr. 8.320,-

Otte Tusend, Tre Hundrede og toti kroner, hvilken Taxt Mænderne erklærede at have sat i Kraft af før aflagt Eed, ikke høiere end den virkelige Værdi samt uden Hensyn til Fordel af Beliggenhed eller Tomtens Beskaffenhed.

Vaaningshuset ligger Meter 9,5 i Øst fra Udhusbygningen Litra B og Meter 13,80 i Vest fra John Larsens Hus. Bygningerne maa blive at henføre til Landafdelingen. Det tilførte oplæstes for Eierens Hustru, som tillige foreholdtes Reglernes § 21. Hun havde Intet at bemærke.

Bestyreren Intet at erindre og betalte Mendærne hver 2 ½ Krone.

Forretningen sluttet.

Chr. Svennevig                                 O. Jakobsen                      August Aanonsen                                          Elling Johnsen

Østerå - Bruksnummer 32 - Folketelling 1865

NavnAlderFødestedStillingSivilstandYrke
Kristen Knutsen42Holt prgjHusfaderGiftGaardberuger og Selveier
Kari Knutsdatter51Bygland prgjHans koneGift-
Knut Kristensen16Holt prgjDeres sønUgift-
Jørgen Kristensen10Holt prgjDeres sønUgift-
Ingeborg Marie Kristensdatter14Holt prgjDeres datterUgift-
Marthe Kjerstine Axelsdatter71Holt prgjMandens moderEnkeHar føderåd
På gården var der 3 kyr og 3 sauer. Det ble dyrket 1/2t hvete, 1/2 t bygg, 1/2 t havre og 4 t poteter.

Østerå - Bruksnummer 32 - Folketelling 1875

FornavnEtternavnStillingSivilstandYrkeFødtFødested
KristenKnudsenHusfaderGiftVerftsformand, Gaardbruger, Selveier1824Holt prgj
KariKnudsdatterKoneGift-1815Bygland prgj
JørgenKristensenSønUgiftMatros1856Holt prgj
HannaThomasdatterTyendeUgiftTjenestepige1858Tromø sogn
LarsGjertsenHusfader, Ingeborgs mandGiftSkipper1844Holt prgj
Ingeborg MarieKristensdatterKone, logerendeGift-1852Holt prgj
Heline MarieLarsdatterDatterUgift-1875Datter
I 1875 hadde de 2 kyr på gården, det ble dyrket 1/8t hvete, 1/2t bygg, 1/2t havre, 3 1/2 t poteter og de dyrket andre rotfrukter på 1/6 mål.

Østerå - Bbruksnummer 32 - Folketelling 1891

NavnEtternavnFam.stillingSivilstillingYrkeFødtFødested
KnudKristensenHovedpersonGiftKontorfullmektig ved trelastforretning1850Holt
Inger MarieJensdatterHustruGift-1853Flogstad
KristenKnudsenLosjerende, tilhører familienEnkemann-1822Holt
JørgenKristensenLosjerende, tilhører familienUgiftSagbrugsarbeider1854Holt
Anne MarieAasuldsdatterTjenerUgiftTjenestepige1872Holt
KristenKnudsenSønnUgiftSønn00.09.1890Holt

Østerå - Bruksnummer 32 - Folketelling 1900

NavnFødtFødestedStillingFam.statusYrke
Inger Kristens.1853FlostaHusmorEnkeLever af midlerne
Kristen Kristens.1890HoltSønnUgift-
Berthe Susanne Kristens.1892HoltDatterUgift-
Bergithe Grændsen1877HoltLosjerendeUgiftLærerinde ved folkeskole
Ole Johns.1870HoltHusfaderGiftArbeider ved sagbrug
Marie Johns.1879HoltHusmorGiftArbeidsmandskone
Gjert Gjerts.1874HoltHusfaderGiftSagmester
Tolene Gjerts.1875Soggendal, DaleneHusmorGiftArbeidsmandskone

Østerå - Bruksnummer 32 - Folketelling 1910

FornavnEtternavnFødtFødestadFam.stillingSivilstandYrke
IngerJensdatter08.01.1853FlostaHusmorEnkeGaardmannsenke
Berthe SusanneKnutsdatter21.09.1892HoltDatterUgift-
BergitteGrændsen23.07.1877HoltLosjerendeUgiftLærerinde ved folkeskolen

Østerå - Bruksnummer 32 - Folketelling 1920

NavnFødtFødestedFam.stillingYrkeGiftAnnet
Erik Borthen11.07.1881TrondhjemHovedpersonBerg-ingeniørGiftArbeider for Kristiansands nikkelraffineringsverksted.
Anna Borthen09.08.1886Vestre MolandHusmor-GiftGift: 26.08.1910
Erling Henschien Borthen28.05.1911EvjeSønn-Ugift
Gudrun Henschien Borthen10.08.1914TyristrandDatter-Ugift
Erik Henschien Borthen02.09.1919HoltSønn-Ugift
Margot Ingebjørg Madsen01.02.1904Trondenes, Troms-TjenestepigeUgiftHUsdame